At Berkely Church

At Berkely Church

At Berkely Church

At Berkely Church

Officiant Danny at work

Officiant Danny at work

Officiant Sherlette

Officiant Sherlette

Officiant Fabian

Officiant Fabian

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Hazelton Manor Wedding Officiant

Hazelton Manor Wedding Officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

RH Gold Club wedding officiant

RH Gold Club wedding officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Officiant Dominic at Royal York Hote

Officiant Dominic at Royal York Hote

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Storys Building Wedding Officiant

Storys Building Wedding Officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Terrace Banquet Hall Officiant

Terrace Banquet Hall Officiant

RBG Wedding Officiant

RBG Wedding Officiant

Royal Botanical Gardens Officiant

Royal Botanical Gardens Officiant

www.weddingofficiantcanada.com - RBG

www.weddingofficiantcanada.com - RBG

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

PeternPauls wedding officiant

PeternPauls wedding officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Grand Luxe Wedding Officiant

Grand Luxe Wedding Officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

The Manor Wedding Officiant

The Manor Wedding Officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

The Clubhouse Wedding Officiant

The Clubhouse Wedding Officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Rosewater Room Officiant

Rosewater Room Officiant

C's cafe wedding officiant

C's cafe wedding officiant

www.weddingofficiantcanada.com

www.weddingofficiantcanada.com

Island Yatch Club Wedding Officiant

Island Yatch Club Wedding Officiant

Game of Thrones Themed Wedding

Game of Thrones Themed Wedding

Phoung & David's Wedding

Phoung & David's Wedding

Wedding Officiant | Toronto | Short | Sweet | Warm | Fun | Humour | Non-religious | Non-denominational

Kristin & Toji's Wedding

Kristin & Toji's Wedding

Wedding Officiant | Toronto | Short | Sweet | Warm | Fun | Humour | Non-religious | Non-denominational

Lianne & Michael

Lianne & Michael

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Lianne & Michael

Lianne & Michael

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Cara & Kyle's Wedding

Cara & Kyle's Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Karla & Newton's Wedding

Karla & Newton's Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in

Karla & Newton's Wedding

Karla & Newton's Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in

Laura & Milenko

Laura & Milenko

Photo By: T. Karpouzis. Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Cara & Kyle's Wedding

Cara & Kyle's Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Trisha & Jason

Trisha & Jason

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Interracial Wedding

Interracial Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Catholic Wedding

Catholic Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Classy Weddings

Classy Weddings

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Kim & Ryan's Signing

Kim & Ryan's Signing

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

African - Canadian Wedding

African - Canadian Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Inter-Faith Wedding

Inter-Faith Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Real Canadian Wedding

Real Canadian Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Kim & Ryan's Ceremony

Kim & Ryan's Ceremony

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Fun Weddings

Fun Weddings

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Multi-Cultural Wedding

Multi-Cultural Wedding

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Italian Weddings

Italian Weddings

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Indian Weddings

Indian Weddings

Best Licensed Wedding Officiants in Toronto

Canada Bridal Show - 2016

Canada Bridal Show - 2016

Wedding Officiant Canada At the 2016 Canada Bridal Show